Home  //  ภารกิจ บทบาท หน้าที่ กลุ่มงานพัสดุ

**** ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานพัสดุ ****

กลุ่มงานพัสดุ

                หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  1. รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานในสถาบัน ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
  2. ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานในสถาบัน จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง  เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายไตรมาสทุกไตรมาส
  3. บริหารจัดการในการจัดหาพัสดุของสถาบันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการบริการสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์
  5. คำนวณค่าเสื่อมราคา  ส่งงานบัญชีรายเดือนทุกสิ้นเดือน
  6. ดูแลทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของสถาบัน
  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  เช่น กรมบัญชีกลาง  สำนักงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Guests Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Information

118 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3,5 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240               โทร. 02 727 3417, 3418   Fax. 02 3758890      E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.