Home  //  ภารกิจ บทบาท หน้าที่ กลุ่มงานพัสดุ

**** ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานพัสดุ ****

กลุ่มงานพัสดุ

                หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  1. รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานในสถาบัน ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
  2. ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานในสถาบัน จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง  เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายไตรมาสทุกไตรมาส
  3. บริหารจัดการในการจัดหาพัสดุของสถาบันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการบริการสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์
  5. คำนวณค่าเสื่อมราคา  ส่งงานบัญชีรายเดือนทุกสิ้นเดือน
  6. ดูแลทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของสถาบัน
  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  เช่น กรมบัญชีกลาง  สำนักงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Guests Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Information

118 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3,5 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240               โทร. 02 727 3417, 3418   Fax. 02 3758890      E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.