Home  //  ข่าวสารกองคลัง ประกาศ-หนังสือเวียน

 

หนังสือเวียน

 

1. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ. 2554

2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4. การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน

5. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2531

6. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

7. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

 

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือเวียน สำนักงบประมาณ

 2. หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง

Guests Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Information

118 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3,5 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240               โทร. 02 727 3417, 3418   Fax. 02 3758890      E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.