Home  //  ข่าวสารกองคลัง ประกาศ-หนังสือเวียน

 

หนังสือเวียน

 

1. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ. 2554

2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4. การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน

5. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2531

6. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

7. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

8.แนวทางการเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

9.แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

10.แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

 

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือเวียน สำนักงบประมาณ

 2. หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจากทางสถบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

Guests Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Information

118 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3,5 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240               โทร. 02 727 3417, 3418   Fax. 02 3758890      E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.