• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 เดือน ตุลาคม 2559 06/08/2562
2 เดือน พฤศจิกายน 2559 06/08/2562
3 เดือน ธันวาคม 2559 06/08/2562
4 เดือน มกราคม 2560 06/08/2562
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 06/08/2562
6 เดือน มีนาคม 2560 06/08/2562
7 เดือน เมษายน 2560 06/08/2562
8 เดือน พฤษภาคม 2560 06/08/2562
9 เดือน มิถุนายน 2560 06/08/2562
10 เดือน กรกฎาคม 2560 06/08/2562
11 เดือน สิงหาคม 2560 06/08/2562
12 เดือน กันยายน 2560 06/18/2562
13 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 60 06/18/2562

 

 

• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 เดือน ตุลาคม 2560 06/08/2562
2 เดือน พฤศจิกายน 2560 06/08/2562
3 เดือน ธันวาคม 2560 06/08/2562
4 เดือน มกราคม 2561 06/08/2562
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 06/08/2562
6 เดือน มีนาคม 2561 06/08/2562
7 เดือน เมษายน 2561 06/08/2562
8 เดือน พฤษภาคม 2561 06/08/2562
9 เดือน มิถุนายน 2561 06/08/2562
10 เดือน กรกฎาคม 2561 06/08/2562
11 เดือน สิงหาคม 2561 06/08/2562
12 เดือน กันยายน 2561 06/18/2562
13 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 06/18/2562

• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 เดือน ตุลาคม 2561 06/08/2562
2 เดือน พฤศจิกายน 2561 06/08/2562
3 เดือน ธันวาคม 2561 06/08/2562
4 เดือน มกราคม 2562 06/08/2562
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 06/08/2562
6 เดือน มีนาคม 2562 06/08/2562
7 เดือน เมษายน 2562 06/08/2562
8 เดือน พฤษภาคม 2562 06/08/2562
9 เดือน มิถุนายน 2562 06/08/2562
10 เดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562
11 เดือน สิงหาคม 2562 06/08/2562
12 เดือน กันยายน 2562 06/18/2562
12 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 11/6/2563

 

 

 

• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563 •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 เดือน ตุลาคม 2562 27/11/2563
2 เดือน พฤศจิกายน 2562 27/11/2563
3 เดือน ธันวาคม 2562 27/11/2563
4 เดือน มกราคม 2563 27/11/2563
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 27/11/2563
6 เดือน มีนาคม 2563 27/11/2563
7 เดือน เมษายน 2563 27/11/2563
8 เดือน พฤษภาคม 2563 27/11/2563
9 เดือน มิถุนายน 2563 27/11/2563
10 เดือน กรกฎาคม 2563 27/11/2563
11 เดือน สิงหาคม 2563 27/11/2563
12 เดือน กันยายน 2563 27/11/2563
13 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 27/11/2563

 

 

   

• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 เดือน ตุลาคม 2563 22/01/2565
2 เดือน พฤศจิกายน 2563 22/01/2565
3 เดือน ธันวาคม 2563 22/01/2565
4 เดือน มกราคม 2564 22/01/2565
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 22/01/2565
6 เดือน มีนาคม 2564 22/01/2565
7 เดือน เมษายน 2564 22/01/2565
8 เดือน พฤษภาคม 2564 22/01/2565
9 เดือน มิถุนายน 2564 22/01/2565
10 เดือน กรกฎาคม 2564 22/01/2565
11 เดือน สิงหาคม 2564 22/01/2565
12 เดือน กันยายน 2564 22/01/2565
13 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 27/11/2563

 

 

   

• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 เดือน ตุลาคม 2564 22/01/2565
2 เดือน พฤศจิกายน 2564 22/01/2565
3 เดือน ธันวาคม 2564 22/01/2565
4 เดือน มกราคม 2565 22/01/2565
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 22/01/2565
6 เดือน มีนาคม 2565 22/01/2565
7 เดือน เมษายน 2565 22/01/2565
8 เดือน พฤษภาคม 2565 22/01/2565
9 เดือน มิถุนายน 2565 22/01/2565
10 เดือน กรกฎาคม 2565 22/01/2565
11 เดือน สิงหาคม 2565 22/01/2565
12 เดือน กันยายน 2565 22/01/2565
13 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 65 27/11/2565

 

 

   

• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 เดือน ตุลาคม 2565 12/09/2566
2 เดือน พฤศจิกายน 2565 12/09/2566
3 เดือน ธันวาคม 2565 12/09/2566
4 เดือน มกราคม 2566 12/09/2566
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 12/09/2566
6 เดือน มีนาคม 2566 12/09/2566
7 เดือน เมษายน 2566 12/09/2569