หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 

 

 

1.   บริหารจัดการงานหนังสือ/เอกสาร  เช่น การรับ-ส่ง จัดเก็บ ค้นหา  ร่าง-โต้ตอบ เวียน   หนังสือ-เอกสาร  เสนอผุ้บริหารพิจารณาลงนาม อนุมัติ สั่งการ  โดยจัดการงานสารบรรณและงานธุรการ  อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

 

 

2. ดำเนินการติดต่อประสานงาน ติดตาม อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อทั้งจากคณะ/สำนัก หรือหน่วยงานจากภายในและภายนอกสถาบัน

 

 

3. ดูแลเรื่องโครงสร้างอัตรากำลัง ของกองคลังและพัสดุ

 

 

4. ดำเนินการบริหารจัดการงานบุคคลของกองคลังและพัสดุในการจัดเก็บข้อมูลราย บุคคล การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

5. ควบคุมดูแล เรื่องการลาประเภทต่างๆ รวมทั้งการลงข้อมูลในระบบ MIS และรวบรวมในลาส่งทุกสิ้นเดือน รวมทั้งการส่งสรุปวันลา ประจำปี

 

 

6. ดูแลเรื่องการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของบุคลากรกองคลังและพัสดุ