ประกาศพิจารณาร่าง TOR

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศ-หนังสือเวียน

News and Events

ฟรี! อบรม ฟรี! อบรม " วางแผนภาษีอย่างไร ไม่ปวดหัว ขายออนไลน์รับเต็มๆ อย่างสบายใจ " วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562   วิทยากร : คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์ นายกสมาคมสํานักงานบัญชีไทย กรรมการแล...
ฟรี !! อบรม ฟรี !! อบรม " Digital Disruption... การป้องกันระเบิดเวลาในองค์กรยุคดิจิทัล " วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562     วิทยากร : คุณชัยณรงค์ แก้ววรานนท์ชัย  มืออาชีพด้านการระบุและการลดผล...
โปรดเกล้า แต่งตั้ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โปรดเกล้า แต่งตั้ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันจันทร์, 07 มกราคม 2562 ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม วันอาทิตย์, 06 มกราคม 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม"นายแพทย์วุธิชัย ไสยสมบัติ"...

Contact us

กองคลังและพัสดุ 118 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3,5 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  • โทรศัพท์: 02-727-3417, 3418
  • Fax: 02-375-8890

กองคลังและพัสดุ

"มุ่งมั่นจัดการการคลัง ด้วยหลักธรรมาภิบาล สนองตอบภารกิจของสถาบัน"