กลุ่มงานเงินกองทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 

  1. บริหารงบประมาณเงินทุนคณะ/สำนัก ตามที่ได้รับอนุมัติ
  2. บริหารจัดการเงินกองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
  3. พิจารณาและตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับยืมทดลองเงินทุนคณะ/สำนัก และกองทุนต่าง