กลุ่มงานเงินงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 

  1. บริหารงบประมาณเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ
  2. พิจารณาและตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
  3. จัดทำรายงานฐานะการเงินงบประมาณ ทุกสิ้นเดือน เสนอผู้บริหาร
  4. ดำเนินการบริหารจัดการงบบุคลากรในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ  และพนักงานสถาบัน  เงินกบข.  เงินกสจ.  เงินประจำตำแหน่ง  ค่าตอบแทนพิเศษ  เงินเพิ่มการครองชีพ พร้อมบันทึกลงในระบบ MIS และ ระบบ GFMIS  ของกรมบัญชีกลาง
  1. ดำเนินการบริหารจัดการงงงบดำเนินงาน ในการตรวจเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงิน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ) พร้อมบันทึกลงในระบบ MIS และ ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
  1. งบเงินอุดหนุนในการตรวจเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงิน คุมทะเบียนฝาก-ถอน จากทะเบียนเงินรับฝาก  และควบคุมการใช้จ่ายเงินเบิกแทนกันจาก สกอ. พร้อมบันทึกลงในระบบ MIS และ ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
  1. บริหารเงินงบกลาง ในการเบิกจ่ายสวัสดิการเช่น ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  เงินบำนาญ  เงินช่วยเหลือพิเศษ
  1. ติดต่อประสานงานกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ