กลุ่มงานเงินรายได้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 

  1. บริหารงบประมาณเงินรายได้ เงินภาคพิเศษ และเงินหลักสูตรนานาชาติตามที่ได้รับอนุมัติ
  2. พิจารณาและตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
  3. ดำเนินการจัดสรรเงินรายรับหลักสูตรพิเศษต่างๆ และหลักสูตรนานาชาติเพื่อนำส่งเป็นรายได้สถาบัน
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมต่างๆ