กลุ่มงานบัญชี

(Accounting Section)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินในแต่ละวัน เพื่อนบันทึกรายการบัญชี

๒. จัดทำบัญชีทุกประเภทของสถาบัน

๓. จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน และรายงานการเงินทุก ๖ เดือน เสนอผู้บริหารและสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน

๔. เก็บรวบรวมเอกสารการจ่ายเงินทุกประเภทส่งสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ