กลุ่มงานพัสดุ

                หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก                            

  1. รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานในสถาบัน ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
  2. ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานในสถาบัน จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายไตรมาสทุกไตรมาส
  3. บริหารจัดการในการจัดหาพัสดุของสถาบันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการบริการสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์
  5. คำนวณค่าเสื่อมราคา ส่งงานบัญชีรายเดือนทุกสิ้นเดือน
  6. ดูแลทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของสถาบัน

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  เช่น กรมบัญชีกลาง  สำนักงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน