• ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ •

 

ลำดับ รายการ วันที่
1 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ. 2554 06/08/2562
2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ. 2531 06/08/2562
3 ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน การลงทุน และทรัพย์สิน พ.ศ.2563 01/06/2563
2 ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน การลงุทนและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 06/08/2562

 

 

 

• ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง •

ลำดับ รายการ วันที่
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 06/08/2562
2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พศ.2554 06/08/2562
3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 06/08/2562