ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

 

 

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า

แต่งตั้ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562