วิทยากร : คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์
นายกสมาคมสํานักงานบัญชีไทย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการทําบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากร : คุณอภิสร แย้มจินดา

ที่ปรึกษาสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

สนใจโปรดคลิก

 
 
วิทยากร : คุณชัยณรงค์ แก้ววรานนท์ชัย
 มืออาชีพด้านการระบุและการลดผลกระทบความเสี่ยงด้าน IT และการควบคุมภายด้าน IT
 ประสบการณ์มากว่า 24 ปี จากบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 ระดับโลก
 ประกาศนียบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor) และ CRISC (Certified in Risk Information Systems Control) และสมาชิกสมาคม ISACA

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง 1026 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม"นายแพทย์วุธิชัย ไสยสมบัติ" ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป