วิทยากร : คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์
นายกสมาคมสํานักงานบัญชีไทย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการทําบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากร : คุณอภิสร แย้มจินดา

ที่ปรึกษาสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

สนใจโปรดคลิก