วิทยากร : คุณชัยณรงค์ แก้ววรานนท์ชัย
 มืออาชีพด้านการระบุและการลดผลกระทบความเสี่ยงด้าน IT และการควบคุมภายด้าน IT
 ประสบการณ์มากว่า 24 ปี จากบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 ระดับโลก
 ประกาศนียบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor) และ CRISC (Certified in Risk Information Systems Control) และสมาชิกสมาคม ISACA

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง 1026 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บางกะปิ กรุงเทพฯ